Informacja z obrad Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji

W dniu 7 października 2014 r. odbyły się w Warszawie obrady Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji.
Podczas wielogodzinnej dyskusji omówiono zgłoszone przez Członków kwestie dotyczące pracowników Policji oraz funkcjonowania NSZZ Pracowników Policji podnoszone zarówno przez krajowe władze naszego związku, jak i Wojewódzkie, Szkolne Zarządy Zakładowe.
Podczas obrad omówiono różne warianty, sposoby podziału środków i wypracowania stanowiska Związku wobec uzyskanej z budżetu, dzięki zabiegom KKW, kwoty 37,7 mln zł przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji w roku 2015.
Na wniosek kilku członków KKW jednomyślnie została przyjęta 7 października 2014 r. uchwała Krajowej Komisji Wykonawczej w sprawie włączenia kwoty 145 zł do wynagrodzenia zasadniczego.
Podczas posiedzenia 7 października 2014 r. Krajowa Komisja Wykonawcza po wysłuchaniu prawnika KKW podjęła na wniosek Michała Borkowskiego (Przewodniczącego WZZ w Olsztynie) uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie umowy z kancelarią adwokacko-radcowską Kijewski Graś Sp. k. na warunkach wynegocjowanych przez Przewodniczącą KKW.
Zgoda KKW dotyczyła zawarcia umowy pomiędzy KKW NSZZ Pracowników Policji, a Kijewski Graś Sp. k. z siedzibą w Warszawie na warunkach wynegocjowanych w treści listu intencyjnego podpisanego w dniu 10 września 2014 r. pomiędzy adwokatem mgr Bartoszem Graś, a Przewodniczącą Małgorzatą Lewicką. Ten list intencyjny został na dwa tygodnie przez obradami KKW rozesłany przez Przewodniczącą KKW do Wojewódzkich, Szkolnych Zarządów Zakładowych celem wniesienia do niego uwag.
Wobec wątpliwości niektórych członków KKW odnośnie przyczyn braku w liście intencyjnym kwoty opłaty sądowej jaką mieliby wnieść pracownicy Policji podczas posiedzenia zostały udzielone wyjaśnienia przez prawnika KKW NSZZ PP mgr Piotra Wujec. Wyjaśnił on, że opłata ta jest opłatą stosunkową i jej wysokość nie zależy od uzgodnienia z kancelarią lecz jest określona w ustawie. Wysokość takiej opłaty sądowej (stosunkowej) nie zależy od wartości przedmiotu sporu, a ostatecznie od decyzji Sądu. Wobec powyższego nie można tej wysokości określić w jakiejkolwiek umowie pomiędzy kancelarią, a związkiem o ile wcześniej nie pozna się wartości przedmiotu sporu.
Opłatę taką przy postępowaniu grupowym (pozwie zbiorowym) można obliczyć dopiero jak będzie wiadomo ilu pracowników Policji zdecyduje się wystąpić do sądu o zasądzenie im waloryzacji. Po zebraniu od zainteresowanych pracowników Policji pełnomocnictw oraz informacji o wysokości ich wynagrodzeń będzie możliwe policzenie wartości przedmiotu sporu (pozwu zbiorowego). Wówczas dopiero prawnicy mogą określić przypadającą na każdego wysokość opłaty stosunkowej (sądowej).
Żądanie lub określanie takiej opłaty sądowej z góry, bez znajomości wartości przedmiotu sporu, byłaby w ocenie prawnika KKW nieetyczne.
Zgodnie z prawem taka wnoszona do sądu opłata stosunkowa w sprawie dochodzonej grupowo wynosi 2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, nie więcej jednak niż 100 tys. zł.
Ponadto prawnik KKW wyjaśnił, że został podpisany list intencyjny w celu zabezpieczenia wynegocjowanych 10 września 2014 r. przez Przewodniczącą KKW korzystnych dla członków NSZZ Pracowników Policji warunków finansowych pomocy prawnej. Jest to wstępne ustalenie, natomiast termin na zgłaszanie się zainteresowanych pozwem zbiorowym pracowników Policji będzie dopiero ustalony w umowie.
Ustalone stawki za przygotowanie pozwu i reprezentację w sprawie są niższe dla członków NSZZ Pracowników Policji niż dla osób niezrzeszonych w naszym Związku, koszty te wynoszą odpowiednio:
– pracownik niezrzeszony w NSZZ Pracowników Policji ponosi najpierw koszt 290 zł brutto, wraz z udzieleniem stosownego pełnomocnictwa, a następnie w przypadku uzyskania wyroku zasądzającego na korzyść powoda kolejne 140 zł brutto;
– pracownik zrzeszony w NSZZ Pracowników Policji ponosi najpierw koszt 200 zł brutto, wraz z udzieleniem stosownego pełnomocnictwa, a następnie w przypadku uzyskania wyroku zasądzającego na korzyść powoda kolejne 100 zł brutto.
Podczas obrad prawnik KKW wyjaśnił, że zgodnie z treścią listu intencyjnego powyżej wyszczególnione pierwsze z kwot są przeznaczone na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w tej sprawie (tj. koszty m.in. przygotowania pozwu, przejazdów, wiedzy, stawania w sądzie przez prawników kancelarii). Natomiast kwota wypłacana w przypadku uzyskania wyroku korzystnego dla pracownika Policji jest niejako formą rekompensaty za zakończoną sukcesem pracę. Prawnik KKW poinformował, że poza kosztami opisanymi powyżej mogą się pojawić inne koszty (np. sądowe) o ile taką decyzję podejmie sąd.
Wyjaśniając wątpliwości członków KKW prawnik poinformował podczas obrad, że pracownicy Policji będą mogli dochodzić kwoty niewypłaconej waloryzacji wynagrodzeń do trzech lat wstecz (okres przedawnienia).
Decyzja ostateczna należy do pracownika Policji.
W odpowiedzi na pytania członków KKW o wysokość kwoty, którą pracownik Policji może uzyskać w przypadku pomyślnego wyroku sądu, prawnik KKW poinformował, że ze wstępnych obliczeń wynika, że pracownik Policji, który zdecyduje się na przyłączenie do pozwu zbiorowego zarabiający 2 000 zł brutto może występować do sądu o wypłatę waloryzacji (za okres trzech lat wstecz) na poziomie 3 700 złotych. Przedstawione wartości należy traktować jako przybliżone.
Przewodnicząca KKW poinformowała, że krajowe władze związku zgodnie z wcześniejszymi komunikatami przygotowując się do sprawy waloryzacji ma wypracowane metody obliczania, które zostaną zaproponowane pracownikom Policji wyrażającym chęć powierzenia sprawy kancelarii, z którą zawiera umowę KKW. Niższa cena przewidziana dla członków NSZZ Pracowników Policji wynika z tego, że związek na swój koszt udzieli kancelarii logistycznego wsparcia w tej sprawie.
Prawnik KKW mgr Piotr Wujec odpowiadając na wątpliwości członka KKW poinformował uczestników obrad KKW, że zgodnie z udostępnioną od lat w internecie informacją wspólnie z adwokatem Bartoszem Graś działa w Europejskiej Fundacji Pomocy Prawnej zasiadając w radzie tej fundacji, która m.in. udzielała nieodpłatnych porad prawnych. Prawnik KKW poinformował członków KKW, że nie pracował i nie pracuje w kancelarii Kijewski Graś Sp. k., ale rekomenduje tą kancelarię przez wzgląd na znane mu z działalności w fundacji kompetencje Pana Bartosza Graś.
Kolejną sprawą objętą porządkiem obrad KKW 7 października 2014 r. było zaprezentowanie przez prawnika KKW wyniku prac analitycznych podjętych z inicjatywy Prezydium KKW w zakresie propozycji systemowego prawnego rozwiązania w przyszłości sprawy zapewnienia waloryzacji wynagrodzeń pracowników Policji, wraz z omówieniem poszczególnych działań, które mogą podjąć krajowe władze związku.
Ta droga jest realizowana niezależnie od pozwów zbiorowych kierowanych do sądów w ramach pomocy prawnej objętej umową z Kijewski Graś Sp. z k., gdyż przy pozwach zbiorowych walczą o konkretne pieniądze za trzy lata wstecz ci pracownicy Policji, którzy udzielą pełnomocnictwa kancelarii. Natomiast w rozwiązaniu systemowym chodzi o skorzystanie, jak w wypadku zabiegów o podwyżkę wynagrodzeń, z wieloletniego doświadczenia prawnika KKW, by wywalczyć waloryzację dla wszystkich pracowników Policji.
Oczywiście w toku prezentacji kierownictwo związku przekazało informację, jak trudna i złożona jest to operacja. Dlaczego? W wypadku jej powodzenia wzrastają o dziesiątki lub setki milionów złotych coroczne koszty dla budżetu wypłaty waloryzowanych wynagrodzeń (nie włączając wypłaty zaległych kwot waloryzacji, które powinny być przedmiotem pozwu zbiorowego opisanego powyżej).
Jednak przy tak niskich wynagrodzeniach pracowników Policji KKW chce kontynuować ten trudny temat i wykorzystać doświadczenie zdobyte przez Związek przy zabiegach o wyasygnowanie z budżetu środków na tzw. „145 zł”.
Prezentacja prawnika KKW doprowadziła do trudnej, ale owocnej dyskusji członków KKW prowadzącej do przyjęcia na wniosek Pani Bożeny Cichorskiej (Przewodniczącej WZZ w Szczecinie) uchwały KKW w sprawie systemowego rozwiązania sprawy waloryzacji wynagrodzeń pracowników Policji mówiącej o konieczności utworzenia funduszu obsługi prawnej, poprzez wpłaty pracowników i członków związku. Takie podejście wypracowało KKW, gdyż będzie to proces złożony i wieloetapowy obejmujący postępowanie administracyjne. Tym samym Prezydium KKW reprezentując na szczeblu krajowym nasz związek potrzebuje na tą inną drogę środków finansowych, jednak warto podjąć wyzwanie, gdyż może się ona okazać równie skuteczne jak w przypadku doprowadzenia przez Prezydium KKW w 2013 roku do przywrócenia do pracy w Policji pracowników CUL.
Temat sposobu funkcjonowania funduszu obsługi prawnej będzie szczegółowo omawiany podczas kolejnego poświęconego tylko tej sprawie posiedzenia KKW zaplanowanego podczas obrad KKW już na koniec października 2014 r.
Jednocześnie informujemy, że obecnie toczą się rozmowy mające na celu wypracowanie ostatecznej treści umowy w oparciu o postanowienie listu intencyjnego, na które zgodę wyraziła KKW z dnia 7 października 2014 r.

Osoby zainteresowane przyłączeniem się do pozwu zbiorowego prosimy o zgłaszanie się do WZZ NSZZ PP w Poznaniu.