KOMUNIKAT!

W związku z kolportowanymi pismami tak zwanych „niezadowolonych pracowników Policji”, z przeprowadzonych podwyżek wynagrodzeń, pragniemy wskazać na manipulację jaka dokonuje się na naszych oczach. Osoby, które rozkręciły całą akcję pozostają anonimowe i chcą Waszymi podpisami uzyskać swój prywatny cel polegający – jak się właśnie okazało – na zdobyciu nowych członków do Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. Pomimo tego, że ta organizacja od wielu lat działa już w Policji i zrzesza pracowników Policji dotychczas niczym nie wykazała się w zakresie jakichkolwiek efektów na rzecz naszego środowiska pracowniczego. „Solidarność” jako organizacja związkowa stanowiąca skład Rady Dialogu Społecznego, biorąca udział w opiniowaniu planów finansowych, założeń do ustaw i aktów prawnych oraz uzgodnień projektu ustawy budżetowej nie zawetowała i nie wniosła żadnych uwag względem planów rządu, by nie zwiększać budżetu Policji o środki finansowe związane m.in. ze wzrostem minimalnej płacy oraz wzrostem kwoty bazowej. Teraz natomiast wartko kpią z działań NSZZ Pracowników Policji oraz Związku Zawodowego Pracowników Policji (m.in. pismo KK-76/2018) jako nieskutecznych, nie zauważając regularnej cykliczności, z jaką podnosiliśmy i podnosimy kwestię przespaną głęboko przez „Solidarność” w zakresie wprowadzenia przez rząd obowiązku sfinansowania środkami z „Programu modernizacji (…)” obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń wynikających z założeń ustawy budżetowej na rok 2019. NSZZ Pracowników  Policji w ubiegłym roku w tej sprawie  kierowało swoje  wystąpienie w przedmiotowych zagadnieniach. (Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2018 r.Pismo do Szefa Służby Cywilnej z dnia 22 listopada 2018 r.; Pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r.).

Naszym zdaniem zgłaszanie swojego niezadowolenia i krytykowanie, po fakcie, zaistniałej sytuacji jest absurdalne i populistyczne.

Autorzy pisma (na marginesie adresowanego do Komendanta Głównego Policji – podmiotu, który w najmniejszym stopniu nie jest odpowiedzialny za zaistniały stan rzeczy) świadomie podają błędne informacje kreując siebie na naiwne dziecko nieznające przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń oraz podstawowych pojęć z tego zakresu prawa pracy. Znajdują się też osoby, które zamierzają razem z nim tupać „nóżkami” i krzyczeć, że miało być 300 złotych na etat, więc zostałam oszukana/zostałem oszukany!

Dlatego też po raz kolejny WYJAŚNIAMY:

„300 złotych na etat” oznacza wzrost funduszu wynagrodzeń o kwotę 300 złotych w przeliczeniu na jeden etat kalkulacyjny. Jest to „oczywista oczywistość”. A oznacza to, ni mniej ni więcej, że zgodnie z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (art. 2 pkt 3), środki te muszą być rozdysponowane na wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy osób zatrudnionych, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne. W związku z tym owe 300 zł musi być podzielone zgodnie z zasadami rachunkowości na wzrost wynagrodzenia zasadniczego, dodatek z tytułu wysługi lat, nagrody roczne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy, nagrody jubileuszowe, fundusz nagrodowy (tzw. „trzyprocentówka”). Podziału tego, pracodawca jako dysponent środków budżetowych, musi dokonać pod groźbą naruszenia dyscypliny budżetowej.

Statystycznie „300 zł na etat” przypadnie więc każdemu pracownikowi, ale czy każdy pracownik będzie partycypował w pełnej kwocie? Odpowiedź jest prosta: NIE. Ale ANONIM, pod którym ukrywa się „Solidarność” celowo to przemilcza!

Dajmy więc każdemu po 300 zł! – zgodnie z obietnicami polityków.

Osoba ze stażem 1 rok dostanie 300 zł.

Osoba ze stażem 20 lat dostanie 360 zł.

Pracodawca musi zabezpieczyć inne świadczenia i fundusze w dodatkowej kwocie 6 zł na nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty, odprawy itp. oraz 9 zł na obligatoryjny fundusz nagrodowy tzw. trzyprocentowy. Stąd dodatkowo potrzebujemy na osobę ze stażem poniżej 5 lat (których mamy 4%) kwotę 15 zł, a na osobę ze stażem powyżej 20 lat (których w Policji mamy ponad 54%) kwotę 75 zł. Oczekujemy propozycji od autorów pisma skąd mamy wziąć dodatkowe pieniądze, skoro na etat przyznano ustawą modernizacyjną tylko kwotę 300 złotych.

Oczywiste jest więc, że kwotę 300 złotych należało tak rozdysponować, aby spełnione zostały wymogi prawa. Wynika więc z tego, że kwota 240 złotych jako gwarantowana do wzrostu podstawy wynagrodzenia zasadniczego jest tą maksymalną, jaką udało się wskazać na każdego pracownika Policji w przeliczeniu na wymiar czasu pracy. Jest ona zwiększana o dodatek z tytułu wysługi lat. W efekcie osoba z 20 letnim stażem dostanie indywidualny wzrost wynagrodzenia o kwotę 288 złotych. Pozostała część 12 złotych jest na innych obowiązkowych paragrafach w dużym worku pod nazwą fundusz wynagrodzeń.

Na podsumowanie zapytujemy jeszcze: dlaczego przedstawiciel „Solidarności” biorący udział w pracach zespołu opracowującego stanowisko dla Pana Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad rozdysponowania środków na wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku nie wniósł żadnych uwag w tej kwestii. Zaakceptował opisany podział podwyżek, w którym gwarantowaną kwotą dla każdego pracownika została maksymalna możliwa wielkość 240 zł, powiększona o indywidualny wzrost z tytułu wysługi lat.

Jaki cel ma ta organizacja związkowa, która podburza środowisko pracownicze podnosząc rwetes i kwestionując swoje własne uzgodnienia. Tego stanu rzeczy nie jesteśmy tego zrozumieć . Łatwo jest siać demagogię, tylko pytamy: skąd tylu naiwnych wierzących w słowa bez pokrycia. To tylko tym organizacjom związkowym tj. NSZZ PP i ZZ PP zależało i zależy na  uregulowanie statusu prawnego pracowników Policji np. dla pracowników  zatrudnionych w laboratoriach kryminalistyki, dalszy  wzrost wynagrodzeń dla naszej grupy zawodowej poprzez  zabezpieczenie  w budżetach policji dodatkowych brakujących środków. Pokryciem naszej pracy jakie gwarantuje te działania  są podpisane z MSWiA Porozumienia z dnia 26 i 28 września 2018 roku przez NSZZ PP i ZZ PP, w którym zagwarantowana jest oprócz środków z „modernizacji” kwota 250 zł na etat od 1 lipca br.

Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej
NSZZ Pracowników Policji

Małgorzata Lewicka

Przewodnicząca Komisji Krajowej
Związku Zawodowego Pracowników Policji

Danuta Hus