Projekt rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych dla niektórych członków KSC

W 2011 r. Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji wystąpiła z postulatem przyznania członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w laboratoriach kryminalistycznych Policji, wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia urlopu dodatkowego.
W latach 2012-2016 kilkakrotnie zbierano i analizowano informacje o liczbie zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych Policji, z podziałem na poszczególne grupy zawodowe i kategorie zatrudnionych (policjanci, członkowie korpusu służby cywilnej, pracownicy nieobjęci mnożnikowymi systemami wynagrodzeń), a także ze względu na warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia.
Dzięki staraniom KKW NSZZ Pracowników Policji powstał projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.
Stanowi on realizację postulatu dotyczącego przyznania szczególnych uprawnień pracownikom Policji zatrudnionym w laboratoriach kryminalistycznych Policji wykonujących pracę w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.
Pracownikom tym przysługiwać będzie coroczny dodatkowy płatny urlop.

Treść projektu rozporządzenia