Uchwała o wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie polepszenia sytuacji pracowników Policji

W dniu 21 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyły się obrady Krajowej Komisji  Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji. Jednym z głównych punktów porządku obrad było przyjęcie Uchwały zobowiązującą Przewodniczącą KKW Małgorzatę Lewicką do skierowania wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego z następującymi postulatami:

  • przyznanie dodatkowych środków finansowych (poza ustawą modernizacyjną) na  motywacyjny wzrost wynagrodzeń pracowników Policji, zapewniających dorównanie wysokości wynagrodzeń tej formacji przynajmniej do poziomu wynagrodzeń pracowników innych służb mundurowych;
  • podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do ustawy o Policji przepisów regulujących w sposób szczególny pracę w Policji tj. regulujących warunki zatrudnienia pracowników Policji

w sposób dostosowany do specyfiki pracy w Policji;

  • odmrożenie waloryzacji wynagrodzeń pracowników służb  mundurowych, o której mowa w  4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 20016 poz.966, 1948);
  • podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie przepisów przyznających pracownikom Policji zatrudnionym           w laboratoriach kryminalistycznych Policji urlopy związane z pracą w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, na zasadach analogicznych do zasad  przyznawania tych urlopów funkcjonariuszom Policji wykonujących służbę w laboratoriach kryminalistycznych Policji;
  • wspólne wypracowanie skutecznego sposobu budowania konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych służb      mundurowych szczególnie  pracowników Policji w stosunku do analogicznych stanowisk na rynku prywatnym.

Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Pracowników Policji w podjętej Uchwale  zaznaczyła, że jeżeli w terminie do dnia 16  kwietnia 2018 r. nie zostanie zawarte porozumienie określające sposób i terminy realizacji w/w postulatów, NSZZ Pracowników Policji podejmie kolejne działania.

Opracowała:
Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji
Małgorzata Lewicka

Pismo (wystąpienie) do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji