Opinia w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

W dniu 6 października br. Kancelaria Prawnicza Kijewski-Graś w imieniu NSZZ Pracowników Policji opracowała opinię w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2018 rok.
Podstawowym postulatem przedstawionym w przedmiotowej opinii jest negatywna ocena zapisów prowadzących do zamrożenia płac w sektorze budżetowym. Brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej kontynuowany od 2010 roku prowadzić będzie do dalszego spłycenia wynagrodzeń, a także konsekwentny spadek konkurencyjności sfery budżetowej wśród pracowników oraz kandydatów do pracy. Będzie to powodowało systematyczny odpływ szczególnie wartościowych i wykwalifikowanych pracowników do sektora prywatnego, a co za tym idzie spadek jakości wykonywanej pracy.

Opinia z dnia 6 października 2017 r.