Wynagrodzenia dla pracowników Policji za pracę w godzinach nadliczbowych

W związku z toczącym się od dłuższego czasu przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowaniem na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dot. stwierdzenia niezgodności z Europejską Kartą Społeczną m.in. przepisów regulujących stosunek pracy pracowników Policji, a w szczególności dot. wynagradzania członków KSC za pracę w godzinach nadliczbowych w dniu 28 września Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji skierowała do Marszałka Sejmu pismo o działanie w tej sprawie.
Oczekiwany wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów dotyczących dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych będzie podstawą prawną do dalszych działań (m.in. Szefa Służby Cywilnej) mających na celu zmianę tych przepisów.
Dodatkowo należy podkreślić, że wspomniany wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ustawodawczą w dniu 20 października 2016 roku.
W drodze prowadzonego postępowania w dniu 8 sierpnia br. do kancelarii Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie przedmiotowego wniosku.
W chwili obecnej, jak wynika z korespondencji Sekretarza Trybunału Konstytucyjnego oczekiwana jest decyzja o wyznaczenia przez skład orzekający terminu rozprawy lub posiedzenia niejawnego.
Wyrażamy nadzieję, że pismo Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji skierowane do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego spowoduje poparcie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przyspieszy bieg sprawy. W załączeniu przedstawiamy wymienioną wyżej korespondencję.

Pismo do Marszałka Sejmu z dnia 28 września 2017 r. 

Opinia nr 90 Komisji Ustawodawczej z dnia 20 października 2016 r. 

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 7 sierpnia 2017 r. 

Pismo Sekretarza Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r.