Kierunki prac Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego

W dniu 10 kwietnia 2017 roku Małgorzata Lewicka – Koordynator Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA ds. statusu pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach zwróciła się pismem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z informacją o planowanych dalszych kierunkach prac. Kierunki te obejmują m.in. następujące kwestie:

  • uregulowanie kryteriów oceny i odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników;
  • wprowadzenie dodatków za realizację szczególnych zadań służbowych lub pracę w szczególnych warunkach;
  • wzmocnienie systemu motywacyjnego;
  • określenie uprawnień do delegowania pracowników.

Powyższe postulaty wymagają uregulowania w postaci odpowiednich aktów prawnych mających na celu systematyczne zmniejszenie zróżnicowania warunków pracy pomiędzy funkcjonariuszami, a pracownikami służb.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma.

Pismo z dnia 10 kwietnia